Åbn undermenuer...

Ligestilling

Ligestilling mellem mænd og kvinder betyder, at begge køn har samme pligter og rettigheder og samme muligheder for at vælge og udfolde sig inden for de væsentligste områder af tilværelsen, hvilket bl.a. er valg af uddannelse og job samt deltagelse i det politiske liv. Ligestilling handler derudover om lige løn for lige arbejde, men den handler også om, at muligheden for økonomisk uafhængighed, personlig udvikling, magt og indflydelse på individ-, gruppe- og samfundsniveau er ligeligt fordelt mellem kønnene. Den handler om frihed fra kønsrelateret vold, nedvurdering og chikane. Og i familien handler ligestilling om, at ansvaret for hjem og børn er ligeligt fordelt.

 Uddybende forklaring

Ligestilling mellem mænd og kvinder betyder, at begge køn har samme pligter og rettigheder og samme muligheder for at vælge og udfolde sig inden for de væsentligste områder af tilværelsen, hvilket bl.a. er valg af uddannelse og job samt deltagelse i det offentlige herunder det politiske - liv. Ligestilling handler derudover om lige løn for lige arbejde, men den handler også om, at mulighed for økonomisk uafhængighed, personlig udvikling, magt og indflydelse på individ-, gruppe- og samfundsniveau er ligeligt fordelt mellem kønnene. Den handler fx om lige muligheder for at dyrke personlige interesser og søge at realisere drømme og ambitioner. Den handler om frihed fra kønsrelateret vold, nedvurdering og chikane. Og i familien handler ligestilling om, at ansvaret for hjem og børn er ligeligt fordelt mellem kønnene.

Arbejdet for at opnå ligestilling startede i Danmark i sidste del af 1800-tallet som kvinders kamp for fundamentale rettigheder som stemmeret, ret til uddannelse og økonomisk råderet. Siden kom kampen, som bl.a. førtes gennem den såkaldte Rødstrømpebevægelse, også til at handle om retten til at bestemme over sin egen krop, dvs. fri abort og adgang til prævention, samt et generelt opgør mod undertrykkende patriarkalske strukturer i samfundet. I Danmark er ligestilling mellem mænd og kvinder et bredt accepteret mål, som er nedfældet i Ligestillingsloven, der med udgangspunkt i mænds og kvinders lige værd har til formål at bekæmpe kønsdiskrimination og sikre, at begge køn får mulighed for og frihed til at leve det liv, de ønsker, ved at arbejde for at nedbryde barrierer herfor. Men der er her dels uenighed om, hvor langt man skal gå ad lovgivningens vej for at sikre lighed mellem kønnene bl.a. diskuteres i denne forbindelse muligheden for og rimeligheden af positiv særbehandling, fx i form af kønskvotering bl.a. ved udpegning af medlemmer til offentlige råd og nævn - dels mht. vurderingen af, hvor mange reelle barrierer, der stadig eksisterer for at sikre ligestilling. Man kan fx pege på, at der stadig findes en række stereotype forestillinger og fordomme om, hvad kvinder kan og specielt ikke kan. Danmarks Statistik har sammen med Ligestillingsministeriet etableret en database, hvor man kan finde en række oplysninger om kønsspecifikke forhold i relation til bl.a. arbejdsmarked, helbred og familieliv mm. (http://www.dst.dk/ligestilling.aspx).

 

 

Figurer

Læs videre