Åbn undermenuer...

Etnicitet

Tilhørsforhold til en etnisk gruppe. Medlemmerne af en sådan gruppe kan påberåbe sig deres særlige etnicitet. Det kan medvirke til at skabe solidaritet og gruppefølelse indadtil og lukkethed udadtil.

 Uddybende forklaring

Begrebet etnicitet anvendes i daglig tale til at beskrive personers tilhørsforhold til en gruppe, som tilskrives bestemte kulturelle og eventuelt biologiske fællestræk. Begrebet knyttes især til grupper, hvis kultur og sprog adskiller sig fra majoritetsamfundets. Det fungerer således som en forskelssættende markør i en diskurs om forholdet mellem os og de andre , uanset om de grupper, der tilskrives en fælles etnicitet, selv anerkender, at de hører til en fælles etnisk gruppe. Anvendelsen af begrebet til at markere forskelle er karakteristisk for en senmoderne verden præget af globalisering, hvor der er mere fokus på forskelle end på ligheder, og hvor etnicitet - sammen med nationalitetsbegrebet - bruges til at markere centrale forskelle og ligheder mellem befolkningsgrupper.

Ofte rummer sådanne klassificeringer på baggrund af upræcis forståelse af etnicitet en række grove generaliseringer og fordomme om medlemmerne af de forskellige grupper. Videre kan etnicitet legitimere diskrimination og eventuel udvikle sig til racisme.

Inden for samfundsvidenskaberne er begrebet etnicitet vanskeligt at bruge, dels fordi det er så upræcist, dels fordi det er belastet med fordomme. Man har her i studiet af samfundsmæssige fænomener mere fokus på den kulturelle - tilhørsforhold til henholdsvis majoritets- og minoritetskultur - end på den biologiske baggrund. Alligevel bruger man her ofte for nemhed skyld - betegnelsen anden etnisk baggrund end dansk.
I Danmark har der været politisk konsensus om at lade etnicitet  i relation til en persons baggrund i et vestligt eller ikke-vestligt land være en forskelssættende markør.

Etniske minoriteter defineres således - bl.a. af Danmarks Statistik og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration -  som indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Ikke-vestlige lande er lande uden for EU, Norden, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.

Læs videre