Åbn undermenuer...

Hvordan opstiller man hypoteser?

Til den skriftlige studentereksamen i samfundsfag kan du blive bedt om at opstille hypoteser. Ordet ”hypotese” betyder en antagelse eller en foreslået forklaring på et fænomen. En hypotese er en påstand, som man ikke er sikker på er sand, og som man derfor kan prøve at bevise eller modbevise. Du skal derfor prøve at argumentere for, om den er sand eller ej. Sagt på en anden måde: En hypotese er en begrundet formodning.

I de skriftlige opgaver som du kan få, vil hypoteserne typisk være ret korte påstande om det fænomen, som opgaven handler om. Ud over hypoteserne vil du ofte også blive bedt om at give en faglig begrundelse for de hypoteser, som du har opstillet. En god besvarelse vil altså indeholde en klar hypotese, som vil kunne skrives i én eller få sætninger og en faglig argumentation for den. Du skal vise, at du har forstået forskellen mellem selve hypotesen og den faglige begrundelse.

Til den skriftlige studentereksamen vil du typisk blive bedt om at opstille hypoteser baseret på en tekst, tabel eller figur. Hypoteser kan som udgangspunkt repræsentere to synsvinkler. De kan enten forklare nogle tendenser, der ses i teksten, tabellen eller figuren. De kan også sige noget om, hvilke fremtidige konsekvenser tendenserne i teksten, tabellen eller figuren kan have. Du skal altså ikke bare gengive det, teksten, tabellen eller figuren viser.

Eksempel

Opstil tre hypoteser, der kan forklare udviklingen i omtalen af kontanthjælpsmodtagere i danske medier, som det kommer til udtryk i bilaget.

Hypoteserne skal ledsages af en faglig begrundelse.