Åbn undermenuer...

Regnskabsbegreber

  • Aktiver: Formueværdierne i et selskab, dvs.: værdien af ejendomme, driftsmidler samt fordringer. 
  • Egenkapital: Den indskudte kapital samt de værdier, selskabet måtte have opsamlet.
  • Passiver: Selskabets gæld (fremmedkapitalen) samt egenkapital. 
  • Produktionsværdi: Samlet omsætning korrigeret for lagerændringer. Hvis værdien af virksomhedens lager er større ved årets udgang end ved dets begyndelse, vil produktionsværdien således være større end årets omsætning og omvendt. 
  • Profit: Restindkomst minus afskrivninger, minus henlæggelser til investeringer m.m., plus udbytte fra selskabets aktie- og obligationsbeholdning mv. 
  • Restindkomst: Værditilvækst minus udgifter til løn, rest-afskrivninger, udgifter til investeringer mv. samt profit. 
  • Værditilvækst: Produktionsværdi minus omkostninger til råvarer, halvfabrikata mv.