Åbn undermenuer...

Konfidensinterval

Konfidensinterval handler om det sikkerhedsniveau, som undersøgelser over populationer baserer sig på. Det har betydning ved surveyundersøgelser, som baseres på stikprøver. Stikprøveusikkerheden afhænger af tre størrelser: a) stikprøvens størrelse, b) hvor stor en andel i stikprøven, der testes på, og c) hvor sikker man vil være = konfidensintervallet.  Hvis vi vil udtale os med 95 % sikkerhed, er formlen

hvor n er stikprøvestørrelsen og P er %-andelen. Det antages her, at fordelingen er normalfordelt omkring et gennemsnit. For en normalfordeling kan det påvises, at i 95 % af tilfældene falder resultatet indenfor gennemsnittet plus/minus 1,96 gange standardafvigelsen. Eksempel: Ved en politisk meningsmåling har 9,5 % stemt på partiet X. Stikprøven er på 1329 personer. Ud fra formlen fås det, at partiet med et konfidensinterval på 95 % vil få 9,5 % +/- 1,55 % af stemmerne ved et valg, svarende til intervallet 7,9 11,1 %.

Læs videre