Åbn undermenuer...

Miljøloven

Danmark fik et miljøministerium første gang i 1973, og den første miljølov trådte i kraft i 1974. Den økonomiske vækst under industrialiseringen de foregående årtier havde forårsaget betydelige problemer med udledning af farlige stoffer fra industri og landbrug. Hertil kom en øget miljøbevidsthed.
Loven hedder i dag miljøbeskyttelsesloven, og af dens formålsparagraf kan man se, hvad det drejer sig om:

§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt

  • 1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper,
  • 2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for mennesker,
  • 3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,
  • 4) at fremme anvendelse af renere teknologi, og
  • 5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.(Miljøbeskyttelsesloven)

Loven bygger i øvrigt på et forureneren betaler- princip. Den forurenende virksomhed skal selv betale for oprydning og for den skade, der påføres andre.

 

 

Læs videre