Åbn undermenuer...

Produktskatter

Er et udtryk for afgifter på varer og tjenester, der bruges i nationalregnskabet. Produktskatter opgøres ofte netto, d.v.s. med fradrag af pristilskud knyttet til bestemte varer. BNP minus produktskatter er lig bruttoværditilvæksten.

Få adgang til Samfundsfag.dk