Åbn undermenuer...

Produktskatter

Er et udtryk for afgifter på varer og tjenester, der bruges i nationalregnskabet. Produktskatter opgøres ofte netto, d.v.s. med fradrag af pristilskud knyttet til bestemte varer. BNP minus produktskatter er lig bruttoværditilvæksten. Hvis man desuden fratrækker andre skatter knyttet til virksomhedernes produktion f.eks. ejendomsskat får man BFI også kaldet bruttofaktorindkomst.