Åbn undermenuer...

BNP

BNP - bruttonationalproduktet er en samlet opgørelse over værdien af den produktion, der foregår i landet. Mere præcist er BNP en samlet opgørelse over værdien af produkterne fratrukket værdien af de råvarer, der er nødvendige for at producere dem. Som navnet siger, er BNP en opgørelse over den samlede produktion, som altså i princippet kunne være en lang liste over alle de fysiske produkter, der produceres i et land. BNP opgøres dog i penge. Det sker ved, at alle produkterne mængden - indgår med den pris, de sælges til på markedet. Ikke alle produkter har en pris. I en blandingsøkonomi vil de varer og tjenester, der produceres i den offentlige sektor, og dermed typisk er gratis, indgå med de omkostninger (løn til de ansatte), der er forbundet med produktionen. Ikke al produktion i et samfund indgår i BNP. Der bliver fx lavet ulønnet frivilligt arbejde, som altså ikke indgår i BNP, da produkterne ikke sælges på et marked.

BNP er ikke alene en opgørelse over den samlede produktion. BNP er også en indkomstopgørelse, ved at ansatte og ejere får en indkomst (løn og overskud) ved produktionen. På den måde bliver BNP også et udtryk for den samlede velstand i samfundet. Jo højere BNP, jo højere indkomster og dermed jo højere velstand.

Til at sammenligne velstanden mellem lande anvendes BNP/indbygger som mål. Hermed fås et gennemsnitstal for velstanden. Ved at tage højde for prisstigninger og desuden tage hensyn til forskelle i købekraft (PPP) vil det være muligt at få et realistisk billede af velstandsforskelle mellem lande.

 Uddybende forklaring

BNP - bruttonationalproduktet - er en samlet opgørelse over værdien af den produktion, der foregår i landet. Mere præcist er BNP en samlet opgørelse over værdien af produkterne fratrukket værdien af de råvarer, der er nødvendige for at producere dem. Som navnet siger, er BNP en opgørelse over den samlede produktion, som altså i princippet kunne være en lang liste over alle de fysiske produkter, der produceres i et land. BNP opgøres dog i penge. Det sker ved, at alle produkterne mængden - indgår med den pris de sælges til på markedet. Ikke alle produkter har en pris. I en blandingsøkonomi vil de varer og tjenester, der produceres i den offentlige sektor, og dermed typisk er gratis, indgå med de omkostninger (løn til de ansatte), der er forbundet med produktionen. Ikke al produktion i et samfund indgår i BNP. Der bliver fx lavet ulønnet frivilligt arbejde, som altså ikke indgår i BNP, da produkterne ikke sælges på et marked. Det kan være en træningstime i en fodboldklub.

BNP er ikke alene en opgørelse over den samlede produktion. BNP er også en indkomstopgørelse ved, at ansatte og ejere får en indkomst (løn og overskud) ved produktionen. På den måde bliver BNP også et udtryk for den samlede velstand i samfundet. Jo højere BNP, jo højere velstand.

Til at sammenligne velstanden mellem lande anvendes BNP/indbygger som mål. Hermed fås et gennemsnitstal for velstanden. For de fleste vestlige samfund vil BNP/indbygger være et realistisk mål, men for mange udviklingslande udgør produktion, der ikke sælges på markedet, en større andel af produktionen, hvorfor BNP/indbygger undervurderer den samlede velstand. Endvidere er der tale om et gennemsnitstal, som kan dække over en meget stor spredning.

Ved at der i udregningen af BNP indgår priser, bliver billedet nemt uklart! Hvis et land producerer 100 vindmøller, der sælges til 100 mio. kr., indgår vindmøllerne i BNP med 100 mio. kr. Stiger prisen på vindmøller til 200 mio. kr., er BNP fordoblet. En sådan stigning af BNP i løbende priser er dog ikke udtryk for en velstandsstigning. Derfor udregnes BNP i faste priser, dvs. BNP udregnes, som om der ikke har været prisstigninger. Den procentvise ændring i BNP i faste priser er målestokken for økonomisk vækst, som er et centralt økonomisk mål, da økonomisk vækst giver flere arbejdspladser og højere velstand.

Ved sammenligninger af BNP/indbygger mellem lande skal der yderligere tages hensyn til, at købekraften ikke er ens. Varer er normalt billigere i udviklingslande. Dvs. man der kan købe flere varer for det samme beløb. Ved at omregne BNP/indbygger til købekraftsparitet (PPP purchase power parity) fås et mere sammenligneligt velstandsmål.

Når der produceres noget, sker der et slid på produktionsmidlerne. Hvis en maskine til 10 mio. kr. har en levetid på 10 år, skal der hvert år lægges 1 mio. kr. til side til at købe en ny maskine. Maskinen afskrives over 10 år. Ved at tage hensyn til afskrivningerne udregnes BNP som NNP nettonationalproduktet, som altså er et mere præcist mål for velstanden.

BNP har også en anvendelsesside. Hvad bliver produktionen anvendt til? Her viser den såkaldte forsyningsbalance tilgangen og anvendelsen.

Import + BNP = Forbrug + Investeringer + Offentligt forbrug + Eksport

Venstresiden er den samlede tilgang af varer og tjenester til et land, mens højresiden viser anvendelsen og dermed efterspørgslen. Mange fattige udviklingslande anvender stort set hele tilgangen til forbrug og har ikke ressourcer til investeringer og offentligt forbrug. I næste fase anvendes en større del til investeringer (nye virksomheder), som på længere sigt muliggør en større produktion og dermed et større forbrug. På endnu længere sigt landet er nu industrialiseret kan en større del af produktionen anvendes til forbrug (offentligt og privat), hvilket er tilfældet i de fleste vestlige lande. I de lande er det forbruget, der trækker BNP op.

BNP kan kritiseres for ikke at tage hensyn til, at noget af produktionen, der indgår i BNP, ikke er direkte velstandsøgende. Fx operationer efter trafikuheld eller miljøforanstaltninger. Omvendt kan det forhold, at folk overhovedet kan opereres, vel ses som et velstandstegn, ligesom de ansatte får en indkomst, som giver dem købekraft. Ved udregning af et grønt BNP forsøger man tage hensyn til sliddet på naturen: At der ved produktionen af BNP anvendes råstoffer, der ikke kan erstattes og der udledes stoffer i naturen, som gør den samlede velstand mindre. Det er dog meget vanskeligt at sætte pris på naturen, hvorfor systematiske udregninger af det grønne BNP endnu ikke er udbredt i ret mange lande.

Relaterede artikler

BFI
BNI

 

 

Figurer